Sils-Vidreres

Aquest sistema recull i depura les aigües residuals dels municipis de Sils i de Vidreres.
L’EDAR està situada al sud-est del nucli urbà de Sils i al nord-oest del de Vidreres.
Ocupa una superfície aproximada de 14.000 m2 (Coordenades UTM, x=479474, y=4627801), dels que, aproximadament, 6.000 m2 es troben disponibles.
L’EDAR és biològica per fangs activats amb nitrificació-desnitrificació.

DADES GENERALS

Administració actuant: Consell Comarcal de la Selva
Empresa explotadora: Sorea
Any de posada en marxa: 1.994 Ampliació 2.009
Població sanejada (hab): 4.929
Punt d’abocament: Rec Sorrer
Conca: Tordera
Km col•lectors: 4
Nombre de bombaments: 5

DADES DE DISSENY

Cabal de disseny (m3/dia): 3.100
Població equ. disseny (hab): 18.083
DBO5 de disseny (mg/l): 350
DQO de disseny (mg/l): -
MES disseny (mg/l): 350
N disseny (mg/l): 40
P disseny (mg/l): 7
Potència instal•lada: 260
Potència contractada: 155
Rendiment DBO5 -
Rendiment DQO -
Rendiment MES -

Més informació a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua:
http://aca-web.gencat.cat/aca