Depuradora Breda

El sistema de sanejament recull i tracta les aigües residuals generades al municipi de Breda.
Es troba situada al Sud-est del nucli urbà (Coordenades UTM, x=464137, y=4620894).
Ocupa una superfície de terreny aproximada de 2.000 m2., d’una parcel•la de 5.000 m2.
És de tipus biològic amb una sola línia de pretractament.

DADES GENERALS

Administració actuant: Consell Comarcal de la Selva
Empresa explotadora: Sorea
Any de posada en marxa: 2.002
Població sanejada (hab): 3.566
Punt d’abocament: Riera Rapiaix
Conca: Tordera
Km col•lectors: 6
Nombre de bombaments: 1

DADES DE DISSENY

Cabal de disseny (m3/dia): 960
Població equ. disseny (hab): 5.600
DBO5 de disseny (mg/l): 350
DQO de disseny (mg/l): -
MES disseny (mg/l): 300
N disseny (mg/l): -
P disseny (mg/l): -
Potència instal•lada (Kw): -
Potència contractada (Kw): 44
Rendiment DBO5: 95 %
Rendiment DQO: -
Rendiment MES: 96 %

Més informació a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua:
http://aca-web.gencat.cat/aca