Depuradora Anglès

El sistema de sanejament depura les aigües residuals del municipi d’Anglès.
Es troba situada a l’est del nucli urbà d’Anglès, al peu de la carretera N-141 (Coordenades UTM, x=471868, y=4645469).
Ocupa una superfície aproximada de 9.000 m2.
És una depuradora de tipus biològic d’aeració perllongada, amb nitrificació-desnitrificació i sistema d’eliminació complementària de fòsfor amb clorur fèrric.
 
DADES GENERALS
 
Administració actuant: Consell Comarcal de la Selva
Empresa explotadora: UTE Sorea-Prodaisa
Any de posada en marxa: 2.003
Població sanejada (hab): 8.968
Punt d’abocament: Rec costat depuradora
Conca: Ter
Km col•lectors: 2
Nombre de bombaments: 0
 
DADES DE DISSENY
 
Cabal de disseny (m3/dia): 4.500
Població equ. disseny (hab): 24.150
DBO5 de disseny (mg/l): 322
DQO de disseny (mg/l): 931
MES disseny (mg/l): 240
N disseny (mg/l): 42
P disseny (mg/l): 6
Potència instal•lada (Kw): 200
Potència contractada (Kw): 125
Rendiment DBO5 86 %
Rendiment DQO --
Rendiment MES 79 %
 

Més informació a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua:
http://aca.gencat.cat/ca/inici