Procés de compostatge i explotació

Descripció del procés de compostatge i explotació

El procés de compostatge pròpiament se realitza durant un total de 11 setmanes amb un sistema mixt, combinant un sistema intensiu de 2 setmanes de descomposició en Túnels i 6 setmanes de maduració en pila ventilada i voltejada.

Una vegada la FORM es dipositada en la nau de recepció, a través del moll de descàrrega, es carrega amb l’equipo d’homogeneïtzació per mesclar amb el material estructurant (fracció vegetal) en una proporció volumètrica de 2:1 (FORM:FV). L’operació d’homogeneïtzació es realiza durant el temps necessari per garantir una mescla homogènia i una porositat correcta.

 

La planta de la Selva disposa actualment d’una zona de compostage específic de fracció vegetal que permet, alhora, millorar les qualitats del material com a estructurant per a aquelles partides destinades al compostatge de la FORM.

 

 

La mescla preparada es trasllada a l’interior del túnel mitjançant pala mecànica per iniciar la primera etapa de compostatge, la fase de descomposició. Aquesta primera etapa te una elevada activitat microbiana i requereix d’un control exhaustiu de temperatura i nivell d’oxigen, principalment. Una vegada el túnel està totalment carregat (300 m3 de capacitat) se tanca i es programa amb les consignes necessàries per garantir les condicions de temperatura i oxigen durant els 15 dies de permanència del material a dins del túnel.

 

A la vegada, els túnels com són reactors tancats permeten que l’aire sobrant passi per tot un sistema de tractament de rentat químic de gases i un biofiltre, minimitzant el risc de generació d’olors.

Una vegada finalitzada l’etapa de descomposició, el material precompostat del túnel, mitjançant pala mecànica, se passa per un garbell de 80 mm de diàmetre de malla per eliminar els materials impropis de més grandària (envasos de plàstic, llaunes…). Els materials separats no tenen possibilitat de reutilització o reciclatge i es traslladen directament a l’abocador. La fracció precompostada continua el procés de maduració en pila amb ventilació forçada durant un període de 9 setmanes.

 

Les piles de maduració són voltejades quan es considera necessari, principalment per regar i homogeneïtzar el material dispost en las piles.

 

Una vegada transcorregut tot el període, el material madurat es trasllada a la nau de recepció i tractament mecànic per poder refinar.

El refinat del compost consisteix en el cribat del material en un garbell de malla de 10 mm de diàmetre i el tractament de la fracció fina a través de la Taula Densimètrica.

 

El compost refinat es trasllada en contenidor repartidor (equipat al seu interior amb un cargol distribuïdor) fins al magatzem de compost amb l’ajut d’un camió d’ús intern de la instal·lació.

El material estructurant separat al garbell de 10 mm passa per un procés de separació d’impropis (plàstics i altres materials metàl·lics) per poder incorporar-lo de nou a la preparació de les següents mescles. El rebuig de la línea de refinat es destina també a l’abocador.

Actualment, pràcticament tot el compost produït de la FORM o la FV se destinen principalment a l’agricultura extensiva i la jardinera municipal, respectivament.