Obres de millora i adecuació

Obres de millora i adequació de la planta de compostatge de FORM

La Planta original contemplava una capacitat de tractament de 11.590 tn de FORM/any amb un disseny de procés basat en descomposició intensiva en túnels de compostage d’aspiració i la maduració en meseta voltejada.

El mètode de treball utilitzat per la definició del projecte es va basar en la participació de tots els agents implicats, en concret Consell Comarcal de La Selva, Agència de Residus de Catalunya, l’explotador actual (INTRAVAL SL) i l’enginyeria TGA SL. Aquest procediment va perseguir l’objectiu d’integrar la part tècnica de construcció i explotació.

Una vegada definit el projecte de millora i adequació de les instal·lacions i compromès el seu finançament, durant els anys 2009 i 2010 s’han dut a terme les obres determinades per l’equip tècnic de treball amb l’objectiu de:

Les obres s’han realitzat pel sistema de contractació por lots amb un cost total de 7.657.629,07 euros, sense comptar les despeses financeres, les quals han estat finançades per l’Agència de Residus de Catalunya en el marc del conveni tècnic i econòmic firmat entre les dues administracions.Descripció de las millores realitzades:

1.      Recepció i preparació dels materials

-          Construcció d’un moll de descàrrega per facilitar l’ingrés del material i evitar l’entrada dels camions de recollida de residus en la nau de tractament.

-          Muntatge d’un equip d’homogeneizació (KOMPTECH / Mashmaster 1300 Se Station) per mesclar la FORM i els agents estructurants i garantir una correcta barreja dels materials i incrementar, alhora, la superfície d’atac dels microorganismes.

-          Adequació d’una plataforma específica per a la recepció i gestió de la Fracció Vegetal, habilitant un espai de trituració i cribat, així com el posterior compostatge. La superfície total destinada al tractament específic de les restes vegetals és de 6.800,00 m2.

2.      Primera etapa del compostatge. Descomposició en Túnels

-          Construcció de cinc túnels de descomposició de 470 m3 de volum. A la part posterior s’ha construït una galeria que allotja el sistema d’impulsió i extracció de l’aire de procés.

-          Instal·lació de cinc moto−ventiladors per aportar aire als Túnels −un ventilador per Túnel−. Els ventiladors són de 8.000 m3/h de cabal, 8.000 Pa de pressió estàtica i 30 kW de potencia.

-          Instal·lació de tota la instrumentació local incorporada en el propi túnel, necessària per a la vigilància i control del procés de descomposició.

-          Ells túnels disposen d’un sistema complet de reg per aspersió par humectar el material. El reg es pot realitzar principalment amb els propis lixiviats o bé amb aigua de pluja.

-          Col·locació d’un filtre per cribar els lixiviats abans del dipòsit de lixiviats.

3.      Pretractament

Muntatge d’un garbell de Ø 80 mm (MASIAS / Tromel 2055 Especial) d’una capacitat de 100 m3/h i un alimentador de 6 m3 de capacitat de càrrega.

4.      Segona etapa del Compostage. Maduració en Piles voltejades

-          Ampliació de l’àrea de maduració en tres zones diferents que permeten un major període de residència del material i en conseqüència un major grau de maduració. La superfície disponible per a la maduració es de 4.885,00 m2.

-          Totes les plataformes de maduració estan cobertes per minimitzar la generació d’aigües brutes i evitar l’excés d’humitat.

-          La maduració es realiza amb aireació forçada mitjançant soleres ventilades per impulsió d’aire amb l’objectiu de poder garantir les condicions aeròbiques de forma continuada.

-          El sistema de reg està incorporat a la voltejadora mitjançant un track que permet treballar entre 13 i 60 m3/h.

 

Refinat del material acabat

-          Substitució de la maquinària obsoleta, en mal estat o de baix rendiment, per una línea de refinat integral formada pels següents elements:

Garbell de Ø 10 mm amb una capacitat de 20 m3/h per la recuperació de l’estructurant no compostat.

 

Separador pneumàtic−balístic de capacitat de 40 m3/h i 29,25 kW de potencia per separar els plàstics, elements rodants i metàl·lics presents en l’estructurant recuperat

Taula Densimètrica de 14 m3/h de capacitat per separar els impropis pesants i de mida més petita presents en el compost final (pedretes, trossets de vidre...).

 

Filtres de mànigues de 200 m3/h de capacitat per recollir les partícules més fines.

Aquesta línea s’ha instal·lat a l’interior d’una nova nau tancada amb un sistema d’aspiració per minimitzar l’emissió de partícules fines.

Magatzem de compost acabat

-          Construcció d’una nau coberta per al compost final i la habilitació d’un moll de càrrega per facilitar l’expedició del material.

-          La superfície total del magatzem és de 1.130 m2 que permet un marge d’emmagatzematge de 6 meses de producció.

 

Sistema de tractament d’aire

Les operacions més compromeses pel que fa a la possible generació de sorolls i emissió de males olors són la descàrrega de la FORM, l’homogeneïtzació de materials, l’etapa de descomposició i el garbellat del material final. Per aquest motiu totes les zones relacionades s’han concentrat en una nau tancada amb sistema de tractament del aire.

El sistema de tractament d’aire consta dels següents elements:

-          Rentat químic de l’aire abans de ser alliberat al biofiltre. Està format per dos cossos.

El primer cos (Scrubber) treballa en un circuit tancat amb una solució àcida i consta d’un dipòsit i sistema de dosificació d’àcid sulfúric (H2SO4) des d’un depòsit de 7.000 litres de capacitat. L’aigua d’alimentació prové de l’excedent del dipòsit de recirculació del rentat químic. La purga es recull al dipòsit d’emmagatzematge de la solució nitrogenada.

El segon cos és un Humidificador que utilitza aigua dels vials i la purga es recull per alimentar el rentat químic.

- Biofiltre ocupa tota la superfície corresponent al conjunt dels Túnelsi la galeria de ventilació. El biofiltre està dividit en dos cossos i disposa d’un sistema de reg amb agua procedent de la recollida dels vials.

Tot el sistema compta amb la complexa instal·lació de diversos aparells de mesura per controlar els paràmetres de control de tractament d’aire–pressió, temperatura, pH, CE, nivells de dipòsits i basses.

L’atmosfera interior de la nau es renova amb una freqüència de 6 cops cada hora, que representa un cabal de 60.000 m3/h, i passa únicament per l’ humidificador antes del biofiltre.

L’aire exhaust dels túnels, en canvi, es tracta a les tres etapes successives del rentat químic, humidificador i biofiltre.

Gestió de les aigües de procés

-          Reducció dels espais descoberts per minimitzar el volum d’aigües pluvials brutes.

-          Adaptació del depòsit existent de 130 m3 i muntatge d’una xarxa de distribució dels lixiviats i els condensats pel reg als túnels.

-          Construcció d’un dipòsit de 170 m3 per al posterior ús de les aigües dels vials pel reg de les piles de maduració.

-          Habilitació d’una xarxa especifica per facilitar l’ús parcial de les aigües del rentat de l’aire –amb NH3‑ per al reg de les piles de compostatge de fracció vegetal.

 Adquisició de nova maquinària mòbil

-          Pala carregador d’alt volteig amb una capacitat de carga de 4 m3.

-          Camió amb ganxo per al transport intern de contenidors.