Residu comercial

Què són els residus comercials ?

Els residus comercials són residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. També són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, tots aquells residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables a municipals.

Totes les activitats econòmiques en el CCAE o CNAE englobades com comerç i serveis, així com les activitats industrials, són susceptibles de generar residus comercials.

L’Agència de residus de Catalunya estima que el 21% de residus municipals són residus comercials.

Marc Normatiu.

El DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, distingeix la gestió dels residus municipals en dos categories els d’origen domiciliari i els d’origen comercial.

Quines obligacions tenen els titulars d’una activitat ?

Segons la llei reguladora dels residus, La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.

La persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:

  • Lliurar els residus que generi o posseeixi a una persona gestora autoritzada per a què se’n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.
  • Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els posseeixi.
  • Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
  • Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.
  • Tenir a disposició de l’Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.