La gestió integral de residus municipals

L’any 2006 es va aprovar el Programa d’acció comarcal per a la gestió integral de residus municipals de la Selva que sorgeix fruit de la voluntat del Consell Comarcal i el Consorci Mediambiental de la Selva amb l’objectiu general d’optimitzar la gestió dels residus i posar a l’abast de tots els municipis els mitjans que permetin adaptar la comarca a les exigències actuals i futures.

Tanmateix, cal considerar que els serveis de gestió de residus municipals no es poden entendre com serveis estàtics, que un cop implantats es poden mantenir durant anys sense excessives variacions. Tot al contrari, la gestió dels residus forma part d’un dels àmbits més controlats per les Directives mediambientals europees i, per tant, més sotmès a revisió.

Aquesta evolució pot requerir constants adaptacions de tots els serveis de gestió de residus, des de la imposició de noves fraccions de recollida selectiva fins a noves restriccions de l’ús dels abocadors.

És per aquest motiu que la proposta de model de gestió definida a la comarca és una proposta flexible que permetrà al llarg del temps incorporar les modificacions necessàries per poder adaptar la comarca a les futures obligacions municipals respecte la gestió de residus.

Objectius del programa i eixos d’actuació

 1. Definir un model de gestió comú per tots els municipis.

 2. Completar tots els serveis municipals de recollida de residus.

 • Implantar tots els serveis municipals obligatoris.
 • Adaptar tots els serveis, actuals i futurs, a les necessitats, peculiaritats i preferències de cada ajuntament.
 • Invertir en la integració dels punts de recollida dins de l’entorn urbà.
 • Dotar la comarca de totes les infraestructures de gestió de residus.
 1. Assolir els objectius de reducció de residus i de recollida selectiva marcats pel marc normatiu actual.

 2. Facilitar als ajuntaments la gestió dels residus comercials.

 • Oferir al comerç i a la petita empresa una bona alternativa de servei municipal.

 • Establir procediments d’inspecció de la correcta gestió dels residus domiciliaris i comercials.

 1. Optimitzar els costos i els recursos destinats a la gestió dels residus municipals.

 • Optimitzar els mitjans de recollida contractats entre pobles veïns.

 • Optimitzar la destinació de personal directe als serveis de gestió de residus.

 • Interaccionar el servei de deixalleria comarcal i les instal·lacions de gestió municipal.

 • Recórrer al sistema de contractació administrativa capaç d’optimitzar millor els recursos i el pressupost.

 1. Adaptar les taxes municipals al criteri de “qui contamina paga”

 • Aplicar el criteri “qui contamina paga” en les taxes i preus públics municipals.

 • Simplificar i assegurar la gestió i la comptabilitat municipal

 1. Garantir un programa continuat de sensibilització ciutadana

 • Encetar el compromís de la comarca de vetllar per la reducció dels residus.

 • Estendre a tota la comarca una imatge comuna de comunicació ciutadana.

 • Presentar la figura de la guaita mediambiental de la Selva com un mostra més del progrés de la comarca cap a la sostenibilitat.

 1. Permetre l’adaptació continuada dels serveis a les futures obligacions municipals.

 • Dissenyar un model flexible de gestió integral de residus.

Per la gestió dels esmentats serveis de gestió de residus municipals, El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 21 de juny de 2016 (BOP núm. 168 de 02/09/2016), va acordar aprovar el Reglament comarcal de gestió integral de residus, neteja viària i neteja de platges.